Car Parking Management

Smart  Parking Management System
ระบบ Parking Management System (Car Park System) สามารถกำหนดสิทธิ์ผ่านเข้า-ออก ไปยังลานจอดรถโดยสามารถจำแนกได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับ รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ เช่น ผู้ใช้งานชั่วคราว (Visitor) สมาชิกทั่วไป (Member) และสมาชิกระดับ VIP ซึ่งโปรแกรมบริหารลานจอดรถ สามารถคำนวณเงื่อนไขการให้บริการและค่าบริการได้ ซึ่งสามารถปรับระบบให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน โดยการกำหนดสิทธิ์สามารถทำได้โดยการแจกบัตร RFID หรือ Slip ให้กับผู้เข้าใช้งานระบบโดยแยกเป็น 3 ระดับคือ 

    1.   ผู้ใช้งานชั่วคราว (Visitor) จะได้รับบัตร หรือ สลิป ที่ทางเข้าจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจจะมีการแลกบัตร ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการให้บริการของเจ้าของสถานที่หรือตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสถานที่ 
    2.   สมาชิก (Member) ลูกค้าในกลุ่มนี้จะได้รับบัตร RFID สำหรับพกพาเพื่อเข้า-ออก สถานที่ได้โดยไม่ต้องแลกบัตร ซึ่งภายในจะมีข้อมูลของผู้ถือบัตรและกำหนดสิทธิพิเศษตามแต่ผู้ให้บริการจะกำหนดไว้ในเงื่อนไขของการเป็น Member
    3.   สมาชิกระดับ VIP ลูกค้าในกลุ่มนี้จะได้รับบัตรเช่นเดียวกับสมาชิก แต่จะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่า

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 79,664