Bluguard Alarm

Bluguard Smart Home & Alarm Solution

Always Secured Anytime Anywhere
Bluguard Smart Home is an integrated way with Security System and Home Automation to create & enhanced safety and secured protection.

ระบบสัญญาณกันขโมย : สัญชาติมาเลเชีีย ซึ่งมีความเสถียรในการใช้งานของอุปกรณ์สูงและควบคุมผ่านมือถือ Application ง่ายต่อการใช้งานและทั้งแจ้งเตือน ควบคุมการเปิด-ปิดระบบ นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับระบบ Smart Home ได้เป็นอย่างดี
1. แบบไร้สาย ( Wireless alarm system )
2. แบบเดินสาย ( Wired alarm system )

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 161,361